Regulamin świadczenia usług bezpłatnych Portalu Żeglarzy i Marynarzy „Tawerna Skipperów”


1. Postanowienia ogólne

1.1. Portal Żeglarzy i Marynarzy „Tawerna Skipperów” jest serwisem internetowym (dalej zwanym serwisem), którego wydawcą jest Charter Navigator Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Saska 4/104, zwanym w dalszej części regulaminu wydawcą.
1.2. Kopiowanie, reprodukowanie tekstów i elementów ze stron serwisu w jakikolwiek sposób, w całości, lub w części bez uprzedniej, pisemnej zgody Wydawcy jest zabronione. Wszelkie teksty, materiały i opracowania są chronione.
1.3. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje, jakie użytkownicy serwisu podejmą na podstawie informacji i narzędzi udostępnianych na stronach www.tawernaskipperow.pl
1.4. Poglądy wyrażone w materiałach prezentowanych na stronach serwisu nie zawsze odzwierciedlają stanowisko Wydawcy.

2. Regulamin

2.1. Definicje

  • Wydawca: Charter Navigator Sp. z o.o., ul. Saska 4/104, 30-720 Kraków
  • Użytkownik: osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej; 
  • Użytkownik zarejestrowany: osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego 
  • Usługa bezpłatna: usługa świadczona przez Wydawcę za pośrednictwem serwisu, bez pobierania opłaty - w szczególności usługa dostarczania biuletynów informacyjnych, możliwości korzystania z forów dyskusyjnych, możliwości brania udziału w konkursach organizowanych przez Wydawcę, warsztatach i szkoleniach nieodpłatnych, umieszczania zdjęć w galeriach;
  • Biuletyn Informacyjny: informacje dostarczane przez Wydawcę, w formie materiałów przesyłanych w formie elektronicznej, na adresy podane przez Użytkowników;
  • Regulamin: niniejszy Regulamin.

2.2.Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne
2.2.1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają sposób korzystania z usług bezpłatnych, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym.
2.2.2. Zapoznanie się z Regulaminem jest warunkiem korzystania z Usług bezpłatnych .
2.3. Rejestracja
2.3.1. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej - rejestracja odbywa się poprzez formularz znajdujący się na stronach internetowych Wydawcy lub poprzez wypełnienie ankiety w formie papierowej lub elektronicznej, lub w inny sposób określony przez Wydawcę. Rejestracja dokonana przez Użytkownika i przestrzeganie regulaminu są warunkami korzystania z usług bezpłatnych, takich jak fora dyskusyjne, możliwość komentowania treści oraz otrzymywanie biuletynu informacyjnego, udział w konkursach organizowanych przez Wydawcę.
2.3.2. Anulowanie rejestracji. Użytkownik może w każdej chwili anulować rejestrację, rezygnując tym samym ze świadczenia przez Wydawcę usług bezpłatnych. Anulowanie rejestracji odbywa się poprzez wysłanie maila z prośbą o anulowanie na adres: info@tawernaskipperow.pl
2.3.3. Użytkownik zobowiązuje się do wpisania prawidłowych danych wymaganych dla rejestracji. Podanie nieprawdziwych danych upoważnia Wydawcę do zablokowania i zaprzestania kontynuacji świadczenia usług bezpłatnych.
2.3.4. Jeden Użytkownik może zarejestrować się tylko z użyciem jednego adresu e-mail. Dwukrotna lub wielokrotna rejestracja tego samego Użytkownika z użyciem różnych adresów e-mail stanowi naruszenie regulaminu i może spowodować nieodwracalne anulowanie rejestracji wszystkich kont zarejestrowanych przez Użytkownika, szczególnie w przypadku wykorzystania rejestracji wielokrotnej do działań sprzecznych z regulaminem, takich jak wielokrotne przy użyciu różnych kont komentowanie treści zamieszczonych w serwisie czy uczestnictwo w dyskusjach oraz udział w konkursach. 
2.4. Korzystanie z usług bezpłatnych
2.4.1. Wydawca informuje, że wszelkie teksty, znaki towarowe, dokumenty, fotografie, inne dzieła podlegają ochronie prawnej. Cytowanie, linkowanie lub jakiekolwiek inne korzystanie z artykułów zamieszczonych na portalu tawernaskipperow.pl jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą i z podaniem źródła danego artykułu na zasadach określonych w Regulaminie.

Aby uzgodnić warunki wykorzystania treści pochodzących z portalu tawernaskipperow.pl skontaktuj się z Redakcją wysyłając e-mail na adres: info@tawernaskipperow.pl.

UWAGA! Bez uzyskania pisemnej zgody Charter Navigator Sp. z o.o. zabronione jest w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób rozpowszechnianie treści zawartych w portalu tawernaskipperow.pl.

Naruszenie prawa autorskiego portalu tawernaskipperow.pl lub Autorów tekstów jest zabronione i może stanowić podstawę odpowiedzialności prawnej.

Za zgodą firmy Charter Navigator Sp. z o.o. możliwy jest zakup licencji na wykorzystanie lub dokonywanie opracowań treści publikowanej w serwisie internetowym tawernaskipperow.pl

Cennik zakupu licencji jest następujący: 

  • za każdy artykuł (treść) do 3500 znaków: 250 zł netto / 307,50 zł brutto (w tym 23% VAT). Jeśli artykuł zawiera więcej niż 3500 znaków, cena wzrasta o 50 zł netto za każde kolejne 1500 znaków.
  • za każde zdjęcie: 100 zł netto / 123 zł brutto (w tym 23 % VAT).

Poprzez zakup powyższej licencji, licencjobiorca otrzymuje prawo do: 

  • opublikowania artykułu na okres 1 miesiąca na stronach internetowych, w obrębie wewnętrznej sieci Intranet,
  • zamieszczania artykułu lub jego opracowania w wydawanym przez siebie dzienniku lub czasopiśmie. 

Wydawca zastrzega sobie prawo dokonania indywidualnej wyceny artykułu. Wydawca zastrzega sobie możliwość odmowy udzielenia licencji. 
Aby zakupić licencję, prosimy o kontakt: info@tawernaskipperow.pl.

2.5. Fora, dyskusje, komentarze
Nie jest dozwolone w forach, dyskusjach i komentarzach umieszczanie treści promujących lub reklamujących usługi i towary firm i osób trzecich. Wydawca zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy obraźliwych, niezgodnych z prawem, naruszających dobre imię lub godzących w prawa osób trzecich. 
2.6. Prawa i obowiązki Wydawcy
2.6.1. Wydawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić stałe i nieprzerwane świadczenie usług bezpłatnych. Jednak Wydawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług bezpłatnych: krótkotrwałego - z przyczyn technicznych i wynikającego ze zdarzeń losowych oraz długotrwałego - z innych przyczyn, w szczególności z przyczyn ekonomicznych.
2.6.2. Rejestracja w serwisie oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Wydawcy materiałów informacyjnych, promocyjnych i zawierających inne informacje handlowe, pochodzące zarówno od Wydawcy jak i Partnerów Wydawcy, zamawiających przekazanie takiej informacji u Wydawcy. Wydawca nie przekazuje swoim Partnerom żadnych informacji dotyczących Użytkowników
2.6.3. Cofnięcie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie treści określonych w p. 2.6.2. dokonuje się poprzez anulowanie rejestracji.
2.7. Polityka prywatności
2.6.1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zmiany danych, podanych w trakcie rejestracji.
2.6.2. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość usunięcia swoich danych.
2.6.3. Żadne dane podane w trakcie rejestracji lub korzystania z usług bezpłatnych nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, gdy o dane takie wystąpi upoważniony organ lub instytucja.

3. Obowiązywanie i zmiany regulaminu

3.1. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Wydawcy.
3.2. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
3.3. Wydawca każdorazowo powiadomi Użytkowników o zmianach w regulaminie.
3.4. Informacja o zmianach w regulaminie dostępna będzie na stronie internetowej Wydawcy.
4. Przykładowa lista usług bezpłatnych dostępnych po rejestracji:
a) biuletyn informacyjny,
b) forum internetowe,
c) galeria internetowa,
d) dodawanie ogłoszeń o planowanych rejsach,
e) dodawanie relacji z rejsów,
f) kontakt z innymi użytkownikami.